Durant els últims anys, s'ha incrementat la demanda d'informes pericials psiquiàtrics, tant en el nombre com en la complexitat d'aquests


La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo

REDACCIÓ | COMUNITAT- L'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses (IMLCF) de València ha tancat l'any 2016 amb un balanç notable en l'activitat que ha realitzat al servei de l'Administració de Justícia. Els professionals del centre ubicat a la Ciutat de la Justícia de la capital del Túria han realitzat 1.516 autòpsies per ordre judicial. D'aquestes, només 14 corresponen a homicidis, dels quals, dos van ser causats per arma blanca, quatre per estrangulació, quatre per traumatismes letals i quatre més per altres causes que encara s'han de determinar i que corresponen a restes humanes en estat de deteriorament avançat.

El Servei de Clínica és un dels departaments de l'IMLCF que més càrrega de treball ha tret endavant durant l'any 2016. Entre els resultats d'aquesta clínica (corresponents als casos registrats a la ciutat de València i als distints partits judicials de la província, en funcions de guàrdia) destaquen els 3.045 reconeixements de danys per agressió que s'han certificat, així com els 630 que fan referència a lesions causades per accidents de qualsevol tipus.

El tercer grup més nombrós de reconeixements és el de determinació de l'edat (161), que es realitzen, fonamentalment, a immigrants que han al·legat ser menors de 18 anys per a regularitzar la seua situació a Espanya. També s'han registrat 143 reconeixements de casos d'agressió sexual, 86 de capacitat laboral i 54 de presumptes males praxis mèdiques.

Durant els últims anys, s'ha incrementat la demanda d'informes pericials psiquiàtrics, tant en el nombre com en la complexitat d'aquests. Tot això determinarà més especialització, si és possible, dels metges forenses adscrits a la Secció de Psiquiatria. De fet, aquesta unitat de l'IMLCF va intervindre en 221 casos enguany, dels quals, 134 van ser assumptes penals; 11, provinents dels jutjats del Registre Civil; 10 de la Fiscalia de Menors; 19 del social; es va tramitar 36 assumptes civils i es va informar en 11 casos de violència masclista. S'han realitzat més de mil informes en relació a internaments involuntaris i més de 400 informes d'incapacitats.

La Unitat de Psicologia Forense


Un altre dels departaments que ha crescut més respecte al treball realitzat en 2016 ha sigut la Unitat de Psicologia Forense, adscrita a la Secció de Psiquiatria. Aquesta unitat té com a funció principal la realització d'informes psicològics per a òrgans judicials i fiscalies, i destaca, a més, la realització de 80 proves preconstituïdes enguany.

A més de la Unitat de Psicologia, l'IMLCF compta amb equips especialitzats en l'Atenció Psicosocial de Família, compostos per 8 psicòlegs i 1 treballadora social, que es dediquen principalment a informar els jutjats de Família i els de violència sobre la dona, que informen en 331 expedients que han suposat mes de 1000 reconeixements.

A tots aquests cal sumar els 166 casos tractats per la Unitat de Valoració Integral, un equip multidisciplinari que elabora informes perquè els titulars dels jutjats de violència sobre la dona puguen prendre-hi, si és necessari, mesures cautelars. 

El laboratori d'Hemogenètica i Criminalística Forense de l'IMLCF, que és l'encarregat d'analitzar les mostres d'ADN requerides en processos civils o penals que es tramiten en els jutjats de la província de València, ha emés, enguany, 62 informes que es corresponen a filiacions, és a dir, a determinar graus de parentiu, fonamentalment de paternitat.

La busca d'alcohol i drogues


Un altre dels departaments de l'IMLCF que han tingut un any intens ha sigut la Secció de Toxicologia, els professionals de la qual determinen la presència d'alcohol, drogues o altres substàncies per ordre judicial. En 2016, la secció ha rebut 1.418 mostres per a analitzar, de les quals, 700 corresponien a individus vius i les altres 718 a persones ja difuntes. La major part de les anàlisis practicades van determinar la presència d'alcohol en sang (820) i drogues i fàrmacs (683).

Cal mencionar també les anàlisis en què es va determinar la presència de carboxihemoglobina (18), que és la proteïna tòxica (i que pot ser letal) que resulta de la unió de l'hemoglobina present en la sang amb el gas CO2. Respecte a la procedència de les mostres analitzades per la Secció de Toxicologia, 688 van arribar dels jutjats d'instrucció (504 de la ciutat de València), 521 dels jutjats de 1a instància; deu dels jutjats penals; altres deu de l'Audiència Provincial; dos dels jutjats de Menors; dos de la Fiscalia de Menors; 12 dels jutjats de violència sobre la dona i altres 12 procedents de diferents hospitals valencians. La Guàrdia Civil va remetre 27 mostres de les seues investigacions en curs i la Policia Local de València altres 23.

Investigació de delictes mediambientals


L'IMLCF també compta amb un laboratori de biologia especialitzat en la investigació forense de delictes mediambientals. Durant l'any 2016, aquest organisme ha rebut 90 sol·licituds per a elaborar informes pericials (46 de València, quatre d'Alacant, 36 de Castelló i quatre d'altres províncies) i s'han elaborat 77 informes. D'aquests, sis corresponien a casos de contaminació d'aigües; dos, a delictes de consum; cinc, a emissions atmosfèriques; dos, a mortaldat de fauna aquàtica; sis, a mortaldat de fauna terrestre; 14, a casos d'impacte ambiental (urbanisme, obres públiques i transformacions agrícoles); set a contaminació de sòls, especialment a causa d'abocaments; 43, a casos de contaminació tòxica per ús de productes fitosanitaris i pesticides i cinc estudis relatius a abocadors, tant clandestins com legals.

Els professionals del Laboratori de Biologia han assistit enguany a 24 inspeccions oculars i a 15 juís. A més de la seua labor pericial, els tècnics del Laboratori no han descuidat el seu vessant docent i investigador, ja que han participat en jornades sobre 'fracking' i en cursos de formació per a la Guàrdia Civil, la Policia Local i els agents mediambientals.

En general, i en relació amb l'activitat docent de l'IMLCF de València, durant 2016, entre altres activitats, s'han dirigit diverses tesis doctorals, treballs de fi de grau i s'han tutelat rotatoris externs de distintes especialitats, com ara de psiquiatria, anatomia patològica i anàlisis clíniques, així com la formació de metges especialistes en Medicina Legal i Forense, sense oblidar les pràctiques tutelades de metges d'altres nacionalitats que requereixen formació específica intensiva en cicles curts.

En l'àmbit de la investigació, l'IMLCF ha editat enguany la 'Guia pràctica d'actuació forense en supòsits amb múltiples víctimes mortals', els preceptes de la qual s'aplicaran en l'Institut de Medicina Legal de València i podran extrapolar-se als de Castelló i Alacant. Aquest manual té com a objectiu servir com a pauta d'actuació dels professionals de la ciència forense en les situacions d'emergència amb un gran nombre de víctimes mortals.

Aquest manual està dissenyat per a posar fi a possibles dubtes sobre la superposició de funcions i competències entre els diferents professionals cridats a actuar davant d'una situació de crisi; dóna pautes sobre el personal i material necessari en funció del nombre de víctimes, i aborda tots els aspectes imprescindibles per a afrontar aquest tipus d'actuacions crítiques. En resum, aquesta guia delimita clarament què s'ha de fer, qui ha de fer-ho i en quin moment.

L'IMLCF de València, igual que els centres de Castelló i Alacant, és un òrgan dependent de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. La seua funció és auxiliar als jutjats, els tribunals, les fiscalies i les oficines del Registre Civil, per mitjà de la pràctica de proves pericials mèdiques, tant anatòmiques, com clíniques i de laboratori, previstes en la normativa vigent. En l'àmbit tècnic, els IML tenen un caràcter independent i emeten els informes d'acord amb les regles d'investigació científica que considere adequades.

La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo ha destacat "l'altíssim nivell dels professionals de l'Institut de Medicina Legal de València i vull agrair en especial el treball desinteressat que han realitzat enguany per a elaborar la 'Guia pràctica d'actuació forense en supòsits amb múltiples víctimes mortals', que té com a objectiu servir com a pauta d'actuació dels professionals de la ciència forense en les situacions d'emergència amb un gran nombre de morts".

Publicar un comentario

 
Top